กำหนดการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น
กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
ณ ห้องประชุมโซนเอ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พระราม6)

วันที่/เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

วันที่ 1
วันอังคารที่  21 กุมภาพันธ์ 2560

Fashion Creative
(การสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
คอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่น)

คุณจิตรา  มั่งมา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น

วันที่ 2
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

Fashion Business Model
(โมเดลการดำเนินธุรกิจแฟชั่น)

อาจารย์สิริพันธ์ ดีศีลธรรม  อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 3
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Fashion Trend
(แนวโน้มแฟชั่นและ
การประยุกต์ใช้)

ผศ.ศีมาศ ประทีปะวณิช
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ และสร้างสรรค์แบรนด์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ม.กรุงเทพ

วันที่ 4
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

Fashion Brand
(การสร้างแบรนด์แฟชั่น)

คุณชลีกุล อิศรภักดี
Department Manager – Merchandising เครือสยามพิวรรธ์