ยินดีต้อนรับสู่ FDC 2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ดำเนินกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพการออกแบบสร้างสรรค์สู่เส้นทางการสร้างแบรนด์แฟชั่น ในสาขาต่างๆประกอบด้วย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ให้แก่บุคลากรด้านแฟชั่นของไทยทั้งนักออกแบบ ผู้ประกอบการSMEs และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างเข้มแข็ง ด้วยการผสมผสานการประยุกต์ใช้ทุนสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับการพัฒนาสินค้าแฟชั่นซึ่งตอบสนองโจทย์ ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับกระแส แนวโน้มแฟชั่นโลก (Global Fashion Trend) ด้วยแนว คิดนวัตกรรมแฟชั่น (Innofashion) ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกมิติของงานสร้างสรรค์ เกิดเป็นคอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างทั้งรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล FDC2017

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
การสร้างสรรค์งานออกแบบสินค้าแฟชั่น การตลาด กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบ
ความสำเร็จจากวิทยากรและที่ปรึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาคอลเลคชั่นสินค้า ภายใต้การปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงจาก Coach ส่วนตัว นำทีมโดย Fashion IDOL แต่ละสาขา อาทิ

คุณมิลิน ยุวจรัสกุล
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและผู้อำนวยการสร้างสรรค์
แบรนด์ มิลิน (Milin)

คุณพัชรพิมล  ยังประภากร 
เจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง  S’uvimol Bangkok
(สุวิมล แบงคอก)

คุณภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าของและผู้อำนวยการสร้างสรรค์แบรนด์อัญมณี
และเครื่องประดับ  Trimode

ผลงานการสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาตัดสินรางวัล
FDC2017 ใน 3 สาขารวม 12 รางวัล ร่วมกับผลงานนักออกแบบจากกลุ่มประเทศ AEC
พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 450,000 บาท โล่และเกียรติบัตรพร้อมการศึกษาดูงานด้านแฟชั่นในต่างประเทศ (เฉพาะรางวัลที่ 1 แต่ละสาขา) และโอกาสการเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์กับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ