รางวัล FDC 2017

ผู้สมัครที่สามารถพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์คอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่นทั้งในด้านแนวคิด
การออกแบบและอรรถประโยชน์ ตอบโจทย์หรือธีมการออกแบบรวมทั้ง ตอบสนองความต้องการ และแนวโน้มกระแสนิยมของตลาด จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Fashion Designer Creation 2017 (FDC 2017) ในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงาน
ด้านแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า จำนวน 4 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงาน
ด้านแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และการเดินทางศึกษาดูงาน
ด้านแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร